BEMIGO

W ramach usługi proponujemy następujący zakres:

 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości oraz dokumentacji technicznej,
 • rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym oraz założenie w imieniu wspólnoty rachunku bankowego (zgodnie z udzielonym  pełnomocnictwem) i dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • zawieranie umów z dostawcami mediów ( w ramach udzielonego pełnomocnictwa),
 • negocjowanie najkorzystniejszych warunków oraz zawieranie umów z wykonawcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • nadzór nad właściwym wykonywaniem prac porządkowych i konserwacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
 • organizowanie zebrań właścicieli nieruchomości,
 • wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali,
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji wspólnoty,
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczych,
 • rozliczanie mediów – częstotliwość ustalana pomiędzy stronami,
 • obsługa księgowa wpłat właścicieli lokali oraz terminowe regulowanie zobowiązań wspólnoty,
 • windykacja zaległości przedsądowych,
 • przygotowywanie dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 • realizacja przepisów ustawy Prawo Budowlane (zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych),
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • organizowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • organizowanie bieżącej konserwacji oraz napraw,
 • organizowanie usuwania awarii,
 • przygotowywanie planów remontów,
 • pośrednictwo w przygotowywaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu lub modernizacji,
 • pośrednictwo w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania remontów – przygotowanie dokumentacji kredytowej wspólnoty dla banku,
 • pośrednictwo w pozyskaniu i wyborze najkorzystniejszych ofert na wykonanie robót budowlanych.
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty  (m.in. regulaminy, statut),
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • współpraca ze sprawdzoną Kancelarią Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia spraw sądowych.

Cena za administrowanie jest możliwa do określenia po dokładnym omówieniu zakresu usługi i uwzględnieniu parametrów budynku (liczby lokali, przeznaczenia budynku, jego stanu technicznego itp.).

Nasz zakres usług obejmuje obsługę wspólnot mieszkaniowych, administrowanie nieruchomościami z lokalami użytkowymi oraz innych na terenie Rybnika i ościennych miast.